Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pupuh Balakbak

PUPUH BALAKBAK

Laras                      : Degung
Suruppan               : 5 = kenong/loloran

BEBAS WIRAHMAH

Ya monyet tinggun tayang
 Dina tangkal nerekel
Jalu bikang jeung anakna
Sukan-sukan rarecet
Tingcalekroh-ting calekroh
Ngakanan jambu nu asak teu repeh

Kocap aya begog nu misah sorangan ……garetek
Kulit manggu pirang-pirang di hakanan…….diseget
Dipicenan-dipicenan
Sabab pait karasana……………molelel

Katenjoeun kuindung na dicontoan ……..dipesek
Nu di hakan eeusina anu barodas ….amis teh 
Geus-geus kitu mah,geus kitu mah
Anakna ngarsana bungah…………..nyerengeh

RUMPAK PUPUH BALAKBAK
“ UCING NGARONTOK MANUK ”

aya manuk entep dina regang dahan…cinenten
ucing ngintip ngadepong asoy-asoyan…si emeng
sanggeus deukeut,sanggeus deukeut
dirontok arek dihakan……..bermanten

ucing sial tigebrus dasar ker sial….kusue
hans ngintip titadi ges lila p[isan     kerenyeng
kar-kari-kari-kari
kalah ti gebrus cilaka…si emeng

kabeneran ku jalma nu rek nimba…katangen
ditulungan ucing di asongan timba…nyanggereng
pek ditarik, pek ditarik
ati-ati lalaunan……dikerek
geus kaluhur si emeng gancang jleng luncat…..ngelemes
uang-eong nganuhunkeun kanu haat….ges ngerek
tadina mah, tadi na mah
disangkana eta jalma ………………….rek goreng
Ruslan
Ruslan Seseorang yang suka menulis dikala senggang, hobi makan bakso dan suka ngajak jalan-jalan istri